A casa dos grandes pensadores

Bem-vindo ao site dos pensadores!!!

| Principal |  Autores | Construtor |Textos | Fale conosco CadastroBusca no site |Termos de uso | Ajuda |
 
 
 

 

 
Crônica
 
LUFWA LU JOSÉ ALMIRO
Por: Joaquim Mbatchi

LUFWA LU JOSÉ ALMIRO

José Almiro Tima Chimbwela, `ntende wu 27 limvu yiluzingu, mwana Ntonya Cimbwelele i Júlia Tima, kuna Ntali Beka i Prata, ubasika musabala imene yilumbu ci 16 cingond’ayi, mu cintukutuku, kasa bevutukwa ko ku nzo ilumbu cyonso cina. Mulumingu ubutu biyenda kembilanga bizi kundenga ku nzo `mbuku nene, mumpasi zingolo, vána `ntima to babatalanga. Bacyenga uzaba buna kavevelela kwawu, i babukamba ke bangu uvinya ti unwanya bi ukengila byawu biyenda kum’bika kwawu i, sumbu katambukwa ku nzo `mbuku, muna `nkanda ono katambukwila buma basonika mwawu kazabangene zina ko. Uvangiizi 8 lilumbu ku nzo `mbuku naku tyemuna, naku nyikuka; ibila mbisi kayevevelela ku nzo `mbuku nene? Nandi kulucyento kaba mucintukutuku, i vana katomba uveenga likalu liba kulubakala lwandi muna nzila Escapazar, bwinji kabonga `ntwala, `nkwa kalu, kiziyunjya likalu kulucyento, kuna babakumveengila i nankwa cintukutuku, wubunda livitu likalu i kizi lumbama va si i, `nkwa kalu keyendanga kwandi naku telama. Bangu bintukutuku bana balandangana cizidu bacolangana `nkwa kalu ono uyenda kutiinina ku mongo Cizu, kuna mangolo malekama mayilu. Mwana bakala uvanga `mboyo ntangu vana kabwiila i kuntwala unwanya bilufyongono lu sengo bimbazu bimonika i bannata ku nzo `mbuku nene.
Ubutu bikanda abu binangukwa ku nzo `mbuku binónama ke unwanya bi ukengila nsi bwinji uzaba `nkwa kala ono uvanga-yandi cizidu; bazeeba bene, kwendanga ku bangu lufyongono lumavanga mabi, bawu yeke kubaveka kuna Unidade de Trânsito kalisili ku Simulambuco i babana ivawu yeke bakuvutulwanga kuna ibundu cilufyongono lumavanga mabi; fwana, baana babantu zungananga to i tomba lyambu linguli lizábangana, ve. Lizina linkwa kalu lisi zabangana ko lembu ti balidenga kuna Unidade Operativa ayi maticula CBB 82-01, vanji muna `nkanda, dede ti ofício, lizina to badenga mwawu Papy, mwisi RDC, nizaba kuna babakila lizina bene i ono ubakamba ti mwana bene mwisi RDC. José Almiro Tima Chimbwela uvangiizi 8 lilumbu ku nzo `mbuku nene `nkwa kalu injwabu ni monika; abu mwana Ntonya Cimbwelele i Júlia Tima kamafwa vanjyoko unwanya bilufyongono lumavanga mabi bamavana lizina linkwa kalu i zintalu zi isengo cyandi cinsinga mayo ocyo cimanga uvyoka; lya zina-lina `nkutu, bazabizi ko kana licyelika vo limayumbukutu: Brás Pedro Babaka Chimpolo; muntu uveene lizina bene ono wilandangana `nsamu bene, ku8na `ntwala njye wibaka landangana lizina lyandi. Buna, kete umonika bwinji kabwela myoko muna matanga `nkwa kalu ni mu meso basa kunmona ko; bavwili mwana ufwiili mambu babukambiizi ntangu babuveene lizina linkwa kalu, buna, bam’teela; ti zintalu zyandi zi isengo cinsinga mayo zisivyoka ko, bunsi bafwene túbanena, kunsi bekantombulwanga?
Tuvitiili kuna ibundu ci unwanya bilufyongono lumavanga mabi, bwinji batukenzwena mana mitalila `nsamu bene-awu, muna manga baanga ti nkonzo imweka to tuvwiilikili, kaza batukambiizi ti bibaka mbembu mulumbu bikwiza kuntwala.
`Nsamu bene-awu winyóngisa bawombo, ibila tonina vana ntete tumwene ti basavana `ncinzi `mvele ko ke `ntende ono uvanga cizidu mu ibila cilikalu kunkambila kuntwala; njye tona utala muna zina li Papy i bwala buna bamvana kuna ibundu cilufyongono lumavanga mabi; José Almiro bamveene zina linka kamangizi uvwa ke twanya bi SIC, Papy, mwisi Cabinda vanji bwala bamveene RDC. Njyeveka buuna fwene kwaku umona ti lenjeleka banleenjelekeze; muntu owo bakambila ke likalu vana katomba kuliveenga, na bitubila ke bamvimba muna SIC-Cabinda ti nandi ke nzimbala, owo uvangiizi 8 lilumbu mumpasi zingolo, naku soonsa, naku tyemuna, kuna nzo `mbuku nene, vanji `nkwa kalu kisimonika ko i lizina lyandi lyaku lizabangana. Lizina linkwa kalu buma lyekizabangena momo ntangu oyo bama banátina `nsamu ti mwana mafwa, vanjyoko libaasikizi ayi zintalu zi isengo cinsiinga mayo ozyo zimanga uvyoka. Mpila nsalulu mbisi zyawozyo zilandangana umonika amu Cabinda?
Cyali i cyunda ciwombo ke likanda li tata Ntonya Cimbwelele i mama Júlia Tima, ibila, «Kunzi limbusa nzo `mbinda wonso kuna `nsitu ufuma». Mose mwana itwanya mafwila bwawobo, cyelika kwandi nkanu `nkwa kalu mulusinjuku kakele; bwawabu, nandyowo bamabálulwa lizina i bwala, nandyowo bamavana cimbutu ci nsi ci RDC, nandi mwana cimpundi, náni podi kum’bwisila ntalu bwinji utalila mambu mandi buna buyelengene?
Vanji befo bonso tuzabizi mana matuba João Lourenço ntangu kakúndama vacintumu ci nsi Ngola; nandi utuba ti vakele isína ciyilameze mbakulu cifwene manga kwenda mulufundusu i vakele cimpundi cimanini ko cina bafwene manga uvwilikila byanu byandi. Ilumbu mbisi mawomo melacínzama amu itoto bene aci? Bakulu bitu batuba ti «dangumuka ku ibáka buna cindala, kaza cintelama podi ko», vanji mulumbu bitu i bikilanga kwandi amu Cabinda ibáka cintelama cyawu bamána dangumuna mene bamana dangumuna masika ke bamvimba muna kabu li SIC. Bawombo bamazimbangana monyo ti “ntangu itekisanga mwinya ke bombote i ke bambi”, kavanganga luvyakunu ko, vanji amu nsi-itu banka bama balulwa cyelika bene-ocyo.
José Almiro mabika `mfwizi `ncyento ayi imwamwana cimweka cifumfu cikubasikizi munzo i cimekambulu tata, uzyeeme muna ngolo zi kanda lyandi mucintatu cimevyoka kuna bizyami bi Povo Grande. Ilunzi cyandi civuundila mundembama va luse lu Nzambi.


26-01-2021
MBIZI CIMVUNZI

 Comente este texto
 Paralerepensar


Comentário (0)

Deixe um comentário

Seu nome (obrigatório) (mínimo 3, máximo 255 caracteres) (checked.gif Lembrar)
Seu email (obrigatório) ( não será publicado)
Seu comentário (obrigatório) (mínimo 3, máximo 5000 caracteres)
 
Insira abaixo as letras que aparecem ao lado: LACP (obrigatório e sensível. Utilize letras maiúsculas e minúsculas;)
 
Não envie mensagem ofensiva e procure manter um intercâmbio saudável com o seu correspondente, que com certeza busca dar o melhor de si naquilo que faz.
Seu IP será enviado junto com a mensagem.